...
460K HIKING
...
607K VIKING
...
186C SPHIKE
...
830K TUBAVA